کنوانسیون چیست؟

کنوانسیون چیست؟

در فرهنگ نامه فرهنگ فارسی معین کنوانسیون: موافقت نامه یا عهدنامة میان چند کشور. توضیحات بیشتر در ادامه ...

ادامه مطلب