قسمت 3 سوم برنامه «آوانو»

قسمت 3 سوم برنامه «آوانو»

برنامه «آوانو» به پخش آثار با ارزش و پرمحتوای موسیقی  سنتی ،پاپ ،قومی ومحلی با مضامین اجتماعی ،ملی ،انقلابی ،مذهبی و همچنین تحلیل وبررسی وضعیت موسیقی کشور در همه ابعاد ان میپردازد.

ادامه مطلب