فال روز سه‌شنبه 23 شهریور 1395

فال روز سه‌شنبه 23 شهریور 1395

فروردین:

امكان دارد كه شما امروز حرفهایی را بزنید كه واقعاً قصد نداشتید آنها را به زبان بیاورید، اما هنگامی كه شما این سخنان ناگفته را آشكار می كنید، می خواهید كه نسبت به همیشه ریسك پذیر تر باشید.

ادامه مطلب