ادوات ابزار اصلی مورد استفاده در کدام هنر است؟

ادوات ابزار اصلی مورد استفاده در کدام هنر است؟

خوشنویسی یا خطاطی به معنی زیبانویسی یا نوشتن همراه با خلق زیبایی است و فردی که این فرایند توسط او انجام می‌گیرد خوش نویس نام دارد، به‌خصوص زمانی که خوش نویسی حرفهٔ شخص باشد. گاهی درک خوشنویسی به عنوان یک هنر مشکل است.

ادامه مطلب
برای اعتراض به رفتار سازمان های دولتی به کدام سازمان میتوان مراجعه کرد

برای اعتراض به رفتار سازمان های دولتی به کدام سازمان میتوان مراجعه کرد

طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدهای دولتی، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد.

ادامه مطلب