سگ آزاری دلخراش در مشهد!

سگ آزاری دلخراش در مشهد!

زیست بوم: علی کشمیری فعال حقوق حیوانات با بیان این موضوع گفت: صبح جمعه هشتم مرداد یک نفر از شهروندان به تلفن همراه من زنگ زد و گریه کنان گزارشی از یک حیوان آزاری دیگری داد.

ادامه مطلب