نتیجه بازی والیبال ایران و ایتالیا المپیک 2016 ریو

نتیجه بازی والیبال ایران و ایتالیا المپیک 2016 ریو

نقطه پر رنگ تمایز ایران و ایتالیا در سرویس است. ایوان زایتسف با 6 امیتاز مستقیم بهترین بازیکن ایتالیا در این تکنیک بوده است و خوآنتورینا، لانزا، جیانلی و بیرارلی دیگر سرویس زن های پرامتیاز ایتالیا هستند.

ادامه مطلب