راه های تقویت حافظه

راه های تقویت حافظه

حافظه کوتاه مدت حافظه بلند مدت mind1حافظه کوتاه مدت، همان بخشی است که مغز برای ذخیره اطلاعات کوچک که همان لحظه دریافت کرده، استفاده میکند.

ادامه مطلب