هر چند وقت یکبار برای سالم ماندن دندان ها باید به دندانپزشک مراجعه کنیم؟

هر چند وقت یکبار برای سالم ماندن دندان ها باید به دندانپزشک مراجعه کنیم؟

اغلب توصیه می شود که همه افراد باید سالی دو بار برای معاینه دندان هایشان به دندانپزشک مراجعه کنند. اما این سوال ممکن است وجود داشته باشد که آیا همه باید همین تناوب را برای مراجعه به دندانپزشک رعایت کنند.

ادامه مطلب