برای اعتراض به رفتار سازمان های دولتی به کدام سازمان میتوان مراجعه کرد

برای اعتراض به رفتار سازمان های دولتی به کدام سازمان میتوان مراجعه کرد

طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدهای دولتی، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد.

ادامه مطلب